top of page
231201.jpg
FAQ배경.jpg
FAQ03.jpg
FAQ05.jpg
FAQ01.jpg
FAQ02.jpg
​BRAND
CUMMUNITY
​CS CENTER
​(주)소리보따리 대표 이혜원
서울특별시 강남구 도곡로148 하우빌딩 302호 
​사업자등록번호 : 374-81-0053​6  
통신판매업신고번호 : 제 2019 - 서울강남 - 00636 호
T.02.6941.2340
E.admin@soribotari.com

Bank. 1005-602-964817 우리은행 (주)소리보따리

헬로뮤지킹
화가보따리 
클래식보따리 
붐붐스틱
스마트키즈
꽃피는시니어(꽃신)
랄라코딩
키위뮤직
​BGM
NOTICE
EVENT
FAQ
Q&A
​T.02-6941-2340  (주)소리보따리
F.070-4369-7090  
운영시간 AM 09:00~PM 19:00
​주일/공휴일 휴무
E mail:  admin@soribotari.com

Bank: 1005-602-964817 우리은행 (주)소리보따리

소리보따리 기본로고_대지 1.png
KakaoTalk_Photo_2021-10-26-11-37-23 001.png
bottom of page